Menu Sluiten

Project ES Mol

Er worden op de wereld ontelbaar veel talen gesproken/
Undoubtedly there are all sorts of languages in the world

Nederlands

In een unieke viering brengen we verschillende talen, generaties en sacramenten samen. We besteden aandacht aan een zo groot mogelijke betrokkenheid van alle aanwezige families door de viering een echt internationaal karakter te geven. Daarnaast is deze viering extra bijzonder omdat niet alleen een hele groep kinderen voor de eerste keer te communie zal gaan, maar ook een aantal jongeren het vormsel zullen ontvangen. Beide groepen krijgen uiteraard een actieve rol in deze communie- en vormselviering.

Eerste communie

De leerkrachten godsdienst van de lagere school bereiden de kinderen in de les voor op de eerste communie. Ze oefenen samen de liedjes, brengen een bezoek aan de kerk en leren verhalen over Jezus.

Vormsel

In samenwerking met de godsdienstleerkracht wordt op de school vormselcatechese aangeboden. Deze gaat door op enkele woensdagnamiddagen in de Domus. We gebruiken hiervoor een Engelse methode, maar uiteraard kunnen onze catechisten op gepaste momenten overschakelen naar Nederlands en Frans.
Om de kosten van deze methode te dekken, vragen we voor de vormselcatechese een kleine instapprijs.

Familiedag

Om elkaar voor de viering al wat beter te leren kennen, komen we samen voor een Familiedag op de school. We beginnen met een eucharistieviering in de kerk van Mol-centrum. Daarna rijden we door naar de Europese School voor een picknick. In de namiddag volgen dan nog een zangsessie een een kort catechesemoment voor het hele gezin.

Om de drie jaar krijgen alle kinderen van de Europese School de kans om zich in te schrijven voor dit project. Inschrijvingen verlopen via de godsdienstleerkracht, die het eerste contact met de uitnodiging zal leggen. Om de inschrijving te vergemakkelijken, vragen we aan ouders van kinderen die niet in België gedoopt zijn om zelf een doopbewijs aan te vragen.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de inschrijvingen afgerond.
De volgende editie van het project: schooljaar 2022-2023.

In de Europese School van Mol komen zeer veel verschillende culturen en talen bij elkaar. Het is dan ook een interessante uitdaging om voor deze kinderen een passend project aan te bieden zodat ook zij kunnen deelnemen aan de eerste communie en het vormsel.

De volgende viering van de eerste communie en het vormsel vindt plaats op 6 juni 2020 5 juni 2021.

Voor meer informatie, contacteer Sandra Cools.

Boodschap voor de communicanten, vormelingen en ouders

Onze voorbereiding op de viering van de eerste communie en het vormsel van 6 juni is op een heel spijtige manier onderbroken. Verschillende mensen hebben in de media ook al te kennen gegeven dat het na de periode van isolatie niet aangewezen is om onmiddellijk weer in groepen met veel intergenerationeel contact te verzamelen. Het zal al helemaal niet vanzelfsprekend zijn om met mensen uit verschillende landen te verzamelen. Momenteel hebben we ook geen idee wanneer het normale leven weer zal kunnen starten.

Het lijkt ons een goed idee om niet langer te wachten en toch al een beslissing te nemen over het uitstel van de viering van 6 juni. We kiezen ervoor om deze te verzetten naar volgend jaar, zaterdag 5 juni 2021. Door deze nieuwe datum hebben we hopelijk heel wat extra tijd om alles goed voor te bereiden. De eerste communie krijgt zo tijdens de godsdienstlessen wat meer tijd. Er zullen ook nieuwe momenten doorgegeven worden voor de catechese voor het vormsel. Voor de rest van dit schooljaar zullen we dus geen vormselcatechese meer organiseren op de school. Ook voor de familiedag zoeken we een nieuwe datum, zodat we jullie toch nog voor de viering in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten.

We wensen jullie en jullie families veel verbondenheid en hoop toe in deze periode.

English

In a unique celebration we bring together different generations, languages and sacraments. By giving the celebration a truly international character, we strive for active involvement from all the families present. Not only will a group of children receive the Holy Communion for the very first time; a number of teenagers will also confirm their christian belief, making the celebration extra special. Both groups will get an active role in this celebration.

First communion

Primary school teachers from the religious education department will help prepare the children for their first Communion. During teaching hours they will practise the songs, visit the church and listen to stories from the new testament.

Confirmation

In cooperation with the religious education teacher we offer confirmation catechesis at school. We will gather 6 times on a Wednesday afternoon at the Domus. We use an English method, but our catechists can translate to Dutch or French at any time.
To cover the costs of this method, we ask for a small joining fee.

Family Day

To get to know each other before the celebration, we organise a Family Day at the school. The day starts with Holy Mass at the church in Mol, followed by a picnic at the European school. In the afternoon we have a singing session and a short catechetic moment for the whole family.

Once every three years, all children at the European School get the chance to enrol for this project. The teachers manage the registrations and will contact parents with an invitation. To facilitate the registrations we ask the parents of children who are baptised abroad to provide a baptismal certificate.

School year 2019-2020: registrations are closed
Next edition: school year 2022-2023.

The European school in Mol is a meeting place for many different cultures and languages. We’re thrilled to provide a bespoke project for the children at this school, enabling them to join for their first communion and confirmation.

The next celebration of the first communion and confirmation will take place on 6 June 2020 5 June 2021.

For more information, contact
 Sandra Cools (sandra_cools@hotmail.com).

Message for the children, confirmation cadidates and parents

Our preparation for the celebration of the first communion and the confirmation on the 6th of June has ended in a most unfortunate way. Various people have spoken in the media about a period of isolation, where it is to be avoided to meet in large groups. Contact with people of different generations is definitely not recommended, even after this period. Needless to say, it will be very difficult to gather people from all around the world. At this moment, we do not know when our days will become normal again.

It seems to us that we should no longer postpone taking a decision about the celebration on the 6th of June. We have chosen to move this celebration to next year, Saturday June 5 2021. Hopefully this will mean that we have a whole new year to prepare for this unique celebration. In school the religion teachers will have more time to prepare the first communion. We will also set new dates for the confirmation catechesis. As of this school year, there will be no more confirmation catechesis at school. Together with the teachers and principals, we will find a new date for the Family Day, so we can still meet up and get to know each other a little bit better before the celebration.

We wish you and your family stay connected and hopeful in these times.