Menu Sluiten

Opname in de rooms-katholieke Kerk

Contactpersoon

Sandra Cools (Meer info…)

Ouders die hun kind (-12 jaar) willen laten opnemen in de katholieke gemeenschap geven dit aan bij de inschrijving voor de eerste communie of het vormsel. De viering van de opname gaat doorgaans door in maart. Tijdens deze opnameviering krijgen de kinderen een zalving met chrisma en wordt hun naam in het doopregister genoteerd.

Volwassenen (+14 jaar) die lid willen worden van de katholieke Kerk nemen contact op met Norbert Wauters.

Onze pastorale eenheid hoort bij de grote gemeenschap van de rooms-katholieke Kerk. Dat betekent dat wij vragen dat mensen die bij ons een sacrament willen ontvangen, eerst deel van diezelfde grote gemeenschap worden.

De meeste mensen worden opgenomen in de katholieke gemeenschap door het doopsel in een plaatselijke katholieke kerk. Soms gebeurt het ook dat mensen in een andere christelijke gemeenschap (protestants, orthodox, …) of bij een rituelenbureau (rent a priest, o-de-vie, de Goede Herder, …) gedoopt zijn. Meestal zijn dit geldige christelijke doopsels. We vragen je dus meestal niet om je opnieuw te laten dopen, wel om je in een viering te laten opnemen in onze gemeenschap voordat je een ander sacrament bij ons ontvangt.

Als je kind gedoopt werd “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest” en als ouders, peter en meter zich engageren om tegenover hun kind te getuigen van hun geloof, is je kind echt gedoopt. Het is mooi en belangrijk op deze wijze je kind toe te vertrouwen aan Gods vaderlijke liefde en je dank uit te spreken voor het wonder van het leven dat jullie werd toevertrouwd. Strikt genomen kunnen ouders zelf ook hun kind dopen.

Maar daarmee is je kind nog niet opgenomen in een kerkgemeenschap. Als je bijvoorbeeld wil dat je kind zijn eerste communie doet in de katholieke kerk, of gevormd wordt, of gewoon wordt opgenomen in het doopregister, moet het door de verantwoordelijken van deze kerk worden aanvaard. Dat is logisch: als iemand bijvoorbeeld lid wil worden van een jeugdbeweging of een voetbalclub, moeten de verantwoordelijken van deze vereniging daarmee akkoord gaan. Een buitenstaander kan niet beslissen over een lidmaatschap van een club of vereniging.

Concreet voorbeeld 1:
Chiara (7) werd vijf jaar geleden thuis gedoopt door een priester van Rent a Priest, Emmaüs. Ze werd gedoopt met water in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en ze kreeg er een meter en peter bij. Hierdoor werd Chiara een christen en lid van de gemeenschap Rent a Priest, Emmaüs.
Vijf jaar later wilt Chiara haar eerste communie doen samen met haar klasgenootjes in de Sint-Andrieskerk in Balen. Omdat dit een katholieke kerk is, en Chiara nog geen lid is van de rooms-katholieke gemeenschap, zullen we aan haar ouders voorstellen dat we Chiara verwelkomen tijdens een viering en haar dan ook opnemen in de katholieke gemeenschap. Daarna zal haar naam in een katholiek doopregister worden ingevuld.

Concreet voorbeeld 2:
Timo (23) is de zoon van twee protestantse ouders. Hij werd gedoopt in de protestantse Kerk toen hij 17 jaar was. In zijn studententijd zocht hij zijn eigen gelovige weg en die vond hij bij de katholieke universitaire parochie. Hij zou zich graag in die parochie laten vormen om zijn weg verder te ontdekken. Daarom wil hij in zijn eigen gemeente lid worden van de katholieke Kerk door zich te laten opnemen in de katholieke kerkgemeenschap. Hij contacteert hiervoor de verantwoordelijke priester.

Wat gebeurt er in de voorbereiding op de opname?
Een van onze pastores zal in een gesprek vragen naar de motivatie om opgenomen te worden in de katholieke Kerk. Deze motivatie, samen met een kopie van het doopattest worden ter bevestiging opgestuurd naar de bisschop. 

Moet je opnieuw gedoopt worden om opgenomen te worden in de katholieke kerkgemeenschap?
Nee! Als je kind ooit al gedoopt is en dat doopsel was katholiek geldig, mogen we zelfs geen 2e keer dopen.
Een doopsel is katholiek geldig als je kind met water gedoopt werd “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest” en als ouders, peter en meter zich engageren om tegenover hun kind te getuigen van hun geloof.